04.11.2014 admin

14.11.2014 VI Международная стоматологическая конференция

default

НАУКОВА ПРОГРАМА PROGRAM


14 листопада 2014 року 14th of November 2014


8:00 – 10:00 Реєстрація учасників


Participants registration


10.00-10.30 Урочисте відкриття Opening ceremony


Головуючі: Академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко;


професор Г.Ф. Білоклицька; професор О.В. Павленко, доц. М.М. Угрин, головний стоматолог Києва В.А.Мохорєв.


Heads: Academician of the NAMS of Ukraine, Prof. Yu.V.Voronenko, Prof. G.F.Biloklytska;


Prof. O.V. Pavlenko, Assос. Prof. Uhrin М.М, head dentist of Kiev city V.A. Mohorev.


Модератори:


Професор Г.Ф. Білоклицька, професор В.Ф. Куцевляк, професор Т.А. Петрушанко,професор Ю.Г. Чумакова.


Moderators:


Prof. G.F.Biloklytska, Prof. V.F. Kutsevlyak, Prof. T.A. Petrushanko, Prof. Y.G. Chumakova.


10:30 – 11:10 Д.мед.н., професор Г.Ф. Білоклицька, доц. Копчак О.В. (Україна)


Міждисциплінарний підхід, як основа етіотропного лікування генералізованого пародонтиту.


Prof., M.D. Biloklytska Galina , Assос.Prof. Kopchak O.V.(Ukraine)


The interdisciplinary approach as basic point of etiotropic treatment of generalized periodontitis.


11:10 – 12:10 Prof. Johan Van Dajk (Нідерланди)


Віддалені результати пародонтологічного лікування згідно фіксованого протоколу.


Клінічні та мікробіологічні результати іригації пародонтальних кишень.


Prof. Johan Van Dijk (The Netherlands)


Long term results of periodontal treatment according to fixed protocol.


The clinical and microbiological results of pocketirrigation.


12:10 – 13:10 Prof. Korkud Demirel (Туреччина)


Базові принципи менеджменту тканин при встановленні імплантатів в естетичній зоні.


Врахування стану м’яких тканин навколо зубів та імплантатів.


Prof. Korkud Demirel (Тurkey)


Basic Principles of anterior implant site management.


Soft tissue considerations around teeth and implants


13:10 – 14:10 PhD, M.D. Assoc. Prof Darko Bozic (Хорватія)


Негайна імплантація, чи варто це робити?


PhD, M.D. Assoc. Prof Darko Bozic (Croatia)


"Immediate implant palcement, should we do it?"


14:10 – 14:40 Перерва на обід Lunch


14:40 – 15:20 Д.мед.н. .,професор Ю.Г. Чумакова (Україна)


Рецесія ясен: етіологія, методи профілактики й лікування, прогноз.


Prof., M.D. Chumakova Yulia (Ukraine)


Gingival recession, prophylactic methods and treatment, prognosis.


15:20 – 16:00 40 Д.мед.н., професор А.В. Борисенко, доц. Л.Ф. Сідельникова, доц. Ю.Г. Коленко (Україна)


Структурно-біохімічні та імунологічні обґрунтування патогенетичних механізмів розвитку генералізованого пародонтиту.


Prof., M.D. Borysenko A.V., Assос. Prof. Sidelnikova L.F., Assос. Prof. Kolenko Y.G. (Ukraine)


The structural, biochemical and immunological reasons of pathogenetic mechanisms in


development of generalized periodontitis


16:00 – 16:40 К.мед.н., доцент М.М. Угрин, Солонько М.Ю.


Пародонтальні аспекти при плануванні ортопедичної реабілітації на імплантатах.


Assос. Prof., PhD Uhryn M.M., Dr. Solonko M. Y.


The periodontal aspects in planning of prosthetic rehabilitation with dental implants.


16:40 – 17:20 Д.мед.н., професор В.П. Неспрядько, доц. Ю.В. Клітинський (Україна)


Стабілізація функціональної оклюзії, як необхідна складова в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.


Prof., M.D. NespryadkoV.P., Assос. Prof. Klitinsky Y.V. (Ukraine)


Stabilization of functional occlusion, as required part of complex treatment of generalized periodontitis.


17:20 – 18.00 Підведення підсумків


Conclusions