Щодо порядку отримання кваліфікованого електронного підпису науковопедагогічними працівниками закладів вищої освіти

Міністерство цифрової трансформації в межах компетенції розглянуло лист Національної служби здоров’я України від 14.06.2022 № 20350/2-14-22 щодо порядку отримання кваліфікованого електронного підпису науковопедагогічними працівниками закладів вищої освіти та повідомляє. Закон України «Про електронні довірчі послуги» регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні
організаційно-правові засади електронної ідентифікації. Законами України можуть встановлюватися особливості правового регулювання надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації в певних сферах суспільних відносин. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг, у тому числі обов’язково прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підписувача та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів можуть містити інші ідентифікаційні дані фізичних або юридичних осіб, необов’язкові додаткові спеціальні атрибути, визначені у стандартах для кваліфікованих сертифікатів
відкритих ключів. Ці атрибути не повинні впливати на інтероперабельність і визнання кваліфікованих електронних підписів (стаття 23 зазначеного Закону). Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749, визначає вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності (далі ‒ державні установи) Так, відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку державні установи та їх працівники для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфіковані сертифікати відкритих ключів. Підписувачі ‒ представники державної установи використовують виключно кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів ‒ представників державної установи та захищені носії особистих ключів. Інші працівники державної установи для підготовки, погодження та підписання проектів електронних документів використовують кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів ‒ предстаників державної установи або особисті кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, в яких не зазначаються ідентифікаційні дані відповідних державних установ. Крім того, підпунктом 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2022 р. № 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронних довірчих послуг»
визначено, що на період воєнного стану на території України та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування дозволяється використання електронних підписів чи печаток, що базуються на сертифікатах відкритого ключа, виданих
кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, користувачами електронних довірчих послуг для здійснення електронної взаємодії, електронної ідентифікації та автентифікації фізичних, юридичних осіб і представників юридичних осіб у разі, коли законодавством
передбачено використання виключно кваліфікованих електронних підписів чи печаток (засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, кваліфікованих електронних довірчих послуг) або засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, крім вчинення в електронній формі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, установлених законом, та випадках, пов’язаних з високим ризиком для інформаційної безпеки, що визначається власниками відповідних інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем з урахуванням обмежень, установлених абзацом другим частини другої статті 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги». З огляду на зазначене та високі ризики для інформаційної безпеки, а також з урахуванням обмежень, установлених абзацом другим частини другої статті 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги», власники відповідних інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем приймають рішення щодо порядку отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг науковопедагогічними працівниками закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоровʼя, які не мають трудових відносин з надавачем медичних послуг, проте уклали договір про співпрацю. При цьому зазначені працівники, тобто посадові особи використовують виключно кваліфіковані сертифікати відкритих ключів посадових осіб.